Polityka Prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

Paweł Piwowarczyk prowadzący działalność gospodarczą

Wild Atlantic Taste

dalej: „Administrator” lub „Gotuj.pro”

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail: Info@gotujpro.pl

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podajesz je nam, gdy zapisujesz się do newslettera lub dodając komentarze na stronie www.gotujpro.pl. Ponadto gdy korzystasz z naszej strony lub kanałów społecznościowych, określone dane związane z Twoją aktywnością w Internecie, zostają utrwalone w tzw. „plikach cookies”, do których mamy dostęp. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce plików cookies.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Odmienny jest również termin przechowywania danych osobowych. Aby przekazać Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, uszeregowaliśmy je według celu przetwarzania.

Newsletter

Opis. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera Gotuj.pro, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci cyklicznych informacji związanych z ideą Gotuj.pro, czyli prostego gotowania w profesjonalny sposób.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podany przez Ciebie adres e-mail.

Podstawa prawna. Twoja zgoda na otrzymywanie newslettera z informacjami związanymi z ideą Gotuj.pro (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili, bezpłatnie, możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, stosując się do wskazówek zawartych w treści newslettera (dowiesz się tam w jaki sposób wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera).

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz swojej zgody na otrzymywanie newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez 3 lata od dnia ostatniego otwarcia wiadomości e-mail.

Prowadzenie Facebooka, Instagrama, Pinteresta, Twittera, YouTube

Opis. W celu prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej, Gotuj.pro prowadzi fanpage na Facebooku, profil na Instagramie oraz konta na Pintereście, Twitterze oraz YouTube. Gotuj.pro przetwarza Twoje dane osobowe udostępnione w związku z rejestracją i korzystaniem z tych kanałów społecznościowych.

Zakres danych. Przetwarzamy dane udostępnione przez Ciebie w portalach społecznościowych np. Facebook, Instargam, Pinterest, Twitter, YouTube (najczęściej obejmujące: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, dane z plików cookies itp.).

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na promocji działalności strony Gotuj.pro oraz podejmowaniu działań marketingowych.

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas korzystania przez Ciebie z naszych kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter oraz YouTube.

Zdarza się, że korzystając z kanałów społecznościowych, wykupujemy reklamy skierowane do konkretnej grupy odbiorców. W takim wypadku, dochodzi do profilowania danych osobowych, poprzez analizę profilu użytkownika, celem określenia jego preferencji i zaproponowania reklam odpowiadających jego oczekiwaniom. Profilowaniem zajmuje się właściciel odpowiednio Facebooka, Instagrama lub YouTube, jednakże Administrator korzysta z wyników profilowania w celu dotarcia do odbiorców zainteresowanych tematyką zbliżoną do tematyki strony Gotuj.pro.

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu WWW (www.gotujpro.pl) oraz ułatwienie korzystania z serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu

Opis. Gotuj.pro jako administrator strony www.gotujpro.pl chce aby korzystnie z niej było jak najłatwiejsze, a ponadto jest odpowiedzialny za treści udostępniane poprzez tę stroną. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, ale także po to aby zapewnić bezpieczeństwo informatyczne strony.

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie WWW, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu (możesz samodzielnie zmienić ustawienia przechowywania plików cookies). Szczegółów możesz dowiedzieć się z Polityki plików cookies.

Kontakt z Obserwatorami – rozpatrywanie wniosków lub zapytań (poprzez formularz umieszczony na stronie www.gotujpro.pl)

Chcemy utrzymywać pozytywne relacje z naszymi Obserwatorami, dlatego umożliwiamy im złożenie wniosku lub zapytania poprzez formularz umieszczony na stronie www.gotujpro.pl. W przypadku złożenia zapytania z wykorzystaniem formularza, przetwarzamy Twoje dane osobowe, które udostępnisz w przesłanej do nas wiadomości.

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe,
w korzystaniem z naszych usług, jak również dane dotyczące korzystania z nich, będące przyczyną wniosku lub zapytania.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy Gotuj.pro a Obserwatorami, opartych na rzetelności i lojalności.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas odpowiedzi na zapytanie lub wniosek Obserwatora. Następnie dane osobowe są usuwane. Najpóźniej dane są usuwane w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku lub zapytania, chyba że Administrator dysponuje inną podstawą w celu przetwarzania danych osobowych.

Kontakt z Obserwatorami – komentarze na stronie www.gotujpro.pl

W celu umożliwienia Obserwatorom interakcji z Gotuj.pro, umożliwiamy komentowanie wpisów na blogu Gotuj.pro, co łączy się z przetwarzaniem danych osobowych.

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe
w treści komentarzy, jak również dane wynikające z plików cookies. Szczegółów możesz dowiedzieć się z Polityki plików cookies.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Obserwatorom interakcji z Gotuj.pro, jak również na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy Gotuj.pro a Obserwatorami, opartych na wzajemnych interakcjach.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas, kiedy komentarz pozostaje opublikowany na naszej stronie www.gotujpro.pl. Dane osobowe pochodzące z plików cookies, przetwarzamy przez czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu.

Prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej

Dane są przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora bieżącej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem strony www.gotujpro.pl, jak również kanałów w mediach społecznościowych, w tym w szczególności w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych z dostawcami oraz usługodawcami, zawarcia i wykonania umów handlowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. w celu wystawienia faktury VAT), ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

Zakres danych W przypadku, gdy Kontrahentem jest organizacja, przetwarzamy dane osobowe jej reprezentantów (np. pracowników, członków zarządu itp.) obejmujące imię i nazwisko, stanowisko służbowe (oraz informację o firmie, w której osoba jest zatrudniona), korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu. W przypadku, gdy Kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przetwarzamy jej imię i nazwisko, nazwę prowadzonej działalności, nr NIP, REGON oraz adres.

Podstawa prawna Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą. Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, wynikający z niezbędności przetwarzania danych osobowych dla realizacji działań i zamierzeń gospodarczych Administratora.

Czas przechowywania danych osobowych Na tej podstawie, dane osobowe są przechowywane przez czas prowadzenia współpracy gospodarczej, maksymalnie przez okres 4 lat od dnia ostatniego kontaktu pomiędzy Administratorem a Reprezentantem Kontrahenta (Kontrahentem).

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej podmiotom.

Dostawcy usług, w tym informatycznych

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Dostawy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Obserwatorów. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

Obsługa Administratora

Możemy przekazywać Twoje dane dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), jak również podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi audytowe.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Niektórzy z podwykonawców Administratora mają siedzibę w krajach położonych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu w Unii Europejskiej. Zawsze gdy tak się dzieje, Administrator dba, aby podmiot, któremu dane przekazuje dawał odpowiednie gwarancje i zapewnienia związane
z bezpieczeństwem danych osób fizycznych. Dostawcy Administratora posiadają certyfikat tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield), zapewniający należytą ochronę danych osobowych albo zobowiązują się do przestrzegania tzw. Standardowych Klauzul Umownych, co gwarantuje ochronę danych na poziomie adekwatnym do ochrony gwarantowanej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Unii Europejskiej.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast jeśli chcesz skorzystać z określonych usług na stronie www.gotujpro.pl (np. zostawić komentarz lub otrzymywać newsletter), podanie niektórych danych jest obowiązkowe, o czym każdorazowo Cię poinformujemy.

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania:

pod adresem e-mail: Info@gotujpro.pl

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody,

  2. złożenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych,

  3. żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,

  5. dostępu do danych,

  6. żądania sprostowania danych,

  7. przenoszenia danych do innego administratora.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skrócona wersja (np. do stopki e-mail lub do wykorzystania wedle potrzeby):

Administratorem Twoich danych osobowych  jest: Paweł Piwowarczyk prowadzący działalność gospodarczą Wild Atlantic Taste Dane osobowe przetwarzane są w celu: 1) wysyłki newslettera,
2) prowadzenia Facebooka, Instagrama, Pinteresta, Twittera lub YouTube, 3) prowadzenia statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu WWW (www.gotujpro.pl) oraz ułatwienie korzystania z serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu, 4) kontaktu z Obserwatorami – rozpatrywania wniosków lub zapytań (poprzez formularz umieszczony na stronie www.gotujpro.pl), 5) kontaktu z Obserwatorami poprzez komentarze na stronie www.gotujpro.pl, 6) prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Profilujemy Twoje dane celem dostosowania wyświetlanych reklam do Twoich preferencji. Dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcom usług, w tym informatycznych, podmiotom świadczącym obsługę administratora, podwykonawcom, organom państwowym. Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże wówczas Administrator dba o zachowanie przez dostawców właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 1) cofnięcia zgody na przetwarzanie, 2) sprzeciwu wobec wykorzystania danych, 3) usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 4) ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, 5) sprostowania danych, 6) przenoszenia danych, 7) złożenia skargi. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności